Påske 2023

Fornebuporten Legesenter DA er stengt i påsken. Fastlege Bakri ved Fornebu Fastlege AS er vikar fra 03/04 til 05/04. Ta kontakt med Fornebu Fastlege AS for time ved behov for legetilsyn. Telefon: 67567020.

Fornebu Fastlege AS. Arnstein Arnebergs vei 28. 1366 Lysaker.

Vi ønsker alle pasientene våre en god påske! 🐥

Vaksineanbefalinger influensasesongen 2022-2023

Publisert 27.08.2013 Oppdatert 27.06.2022

Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Disse anbefales influensavaksine.

Illustrasjon av Racecar, for FHI Read in English Skriv ut Få varsel om endringer Endringshistorikk

INNHOLD PÅ DENNE SIDEN

 • Grupper som anbefales influensavaksine
 • Vaksine kan hindre utvikling av alvorlig sykdom
 • Om sesonginfluensavaksinen 2022/23
 • Registrering i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK
 • Om siden / kontakt / endringshistorikk

Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse, hjerneslag og forverring av mange kroniske grunnsykdommer. Sykehusinnleggelse er nødvendig ved alvorlige komplikasjoner av influensa. Det er anslått at det i gjennomsnitt dør 900 personer i Norge årlig som følge av sykdommen. Noen år kan så mange som 2000 personer dø på grunn av influensa. Influensavaksinen kan redde mange av disse.

Grupper som anbefales influensavaksine

Influensavaksine anbefales spesielt for:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.
 • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl i henhold til risikonivå 3 i Mattilsynets Plan for forebygging og bekjempelse av aviær influensa. For begrunnelse se egen artikkel: Sesonginfluensavaksine til personer i fjørfenæringa ved utbrudd av fugleinfluensa

Du kan lese mer om influensavaksine i Vaksinasjonsveileder for helsepersonell

 • Film: Barn og unge med økt risiko for alvorlig influensasykdom anbefales influensavaksine (Vimeo)
 • Film: Voksne med tilstander som gir økt risiko for alvorlig influensasykdom anbefales influensavaksine (Vimeo)
 • Film: Helsepersonell med pasientkontakt anbefales vaksine for å beskytte seg selv, pasientene og sine nærmeste (Vimeo)

Vaksine kan hindre utvikling av alvorlig sykdom

Eldre og personer med kroniske sykdommer har større sannsynlighet for å bli alvorlig syke av en influensainfeksjon enn resten av befolkningen. Lungebetennelse er en vanlig komplikasjon.Ved alvorlig influensa kan organsvikt og behov for pustehjelp gjøre sykehusinnleggelse, eventuelt intensivinnleggelse, nødvendig.

Personer med hjerte-/karlidelser er mer utsatt for hjerteinfarkt og hjerneslag i influensasesongen. En influensainfeksjon kan også gjøre det vanskelig å kontrollere blodsukker for diabetespasienter og føre til forverring hos astmapasienter og andre med nedsatt lungefunksjon.

Etter en influensa kan man oppleve en forverring av kronisk sykdom man allerede har. Noen får også varig svekket helse etter alvorlig influensasykdom, og hjelpebehovet kan ofte øke så mye at de ikke lenger kan bo hjemme.

Influensavaksine kan hindre alvorlig influensasykdom og dermed bidra til å beskytte mot følgesykdom og varig svekket helse.

Om sesonginfluensavaksinen 2022/23

Sesonginfluensavaksinene inneholder fire influensavirustyper - to A-stammer og to B-stammer. Influensavaksiner skiller seg fra andre vaksiner ved at de må tilpas­ses end­ringene hos virus og derfor oppdateres før hver sesong.

Effekten av influensavaksine varierer fra år til år, men ligger i gjennomsnitt på cirka 60 prosent. Det vil si at omtrent 6 av 10 av de som vaksineres er beskyttet mot influensasykdom. Effekten avhenger av egenskaper ved viruset, vaksinen og de som vaksineres. Noen får influensa til tross for vaksine. For disse ser det likevel ut til at vaksinen kan redusere risikoen for alvorlige sykdomsforløp.

Les kunnskapsgrunnlaget for influensavaksine for mer informasjon om effekten av influensavaksiner.

Inaktiverte influensavaksiner

Inaktiverte influensavaksiner er ikke-levende vaksiner til injeksjon, som inneholder virusdeler eller rensede viruskomponenter fra fire influensavirus (tetravalent). Nedre aldersgrense er 6 måneder, og det er ingen øvre aldersgrense.

Adjuvantert inaktivert influensavaksine

Adjuvantert inaktivert influensavaksine er ikke-levende vaksine til injeksjon, som inneholder rensede viruskomponenter fra fire influensavirus (tetravalent). I tillegg inneholder den en adjuvans; et stoff som øker effekten av vaksinen ved å øke immunresponsen i kroppen. Vaksinen er ment for personer med svakt immunforsvar og er denne sesongen tilgjengelig for beboere i sykehjem og personer på venteliste til slik bolig. Nedre aldersgrense er 65 år.

Levende svekket influensavaksine

Levende svekket (attenuert) influensavaksine (LAIV) inneholder kuldeadapterte, temperaturfølsomme, svekkede influensavirus og administreres i form av nesespray. LAIV har nedre aldersgrense 2 år og øvre aldersgrense 17 år. Siden vaksinen er levende skal den ikke brukes til personer med klinisk immunsuppresjon eller til gravide.

Sammensetningen av sesongens vaksine

Verdens helseorganisasjon (WHO) har opprettet et nettverk av nasjonale influensasentre (NIC) som overvåker influensaaktivitet og anbefaler sammensetningen av neste sesongs vaksine. Det norske influensasenteret (NIC Norway), som ligger på Folkehelseinstiuttet, bidrar inn i dette arbeidet hvert år.

 • Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 2022-2023 northern hemisphere influenza season (WHO)

For sesongen 2022/2023 inneholder tetravalent influensavaksine (inaktivert og levende svekket vaksine) for den nordlige halvkule følgende virus, som er i tråd med WHOs anbefaling for vaksiner dyrket i egg:

 • et A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-liknende virus;
 • et A/Darwin/9/2021 (H3N2)-liknende virus;
 • et B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-liknende virus; og
 • et B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-liknende virus

Registrering i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK

Influensavaksinering skal meldes til SYSVAK. Dersom den vaksinerte logger seg inn på vaksinetjenesten på helsenorge.no, vil vaksineringen vises der. Vanlig inaktivert sesonginfluensavaksine skal registreres med kode FLU02. Adjuvantert inaktivert influensavaksine skal registreres med kode AII02. Den nasale vaksinen (nesespray) skal registreres med kode FLU03. Kodeverket i journalsystemet må oppdateres jevnlig for at nye vaksiner og preparat skal være tilgjengelig i journalsystemet.

I følge forskriften skal også indikasjon for influensavaksinering meldes til SYSVAK. Hva skal meldes til SYSVAK?

Se også: Vaksinasjonsregisteret SYSVAK

 • Dine vaksiner - innlogging på helsenorge.no

Informasjon for privatpersoner

Folkehelseinstituttet skal gi råd til helsetjenesten, kommuner og myndigheter, derfor har vi dessverre ikke kapasitet til svare på spørsmål fra privatpersoner. Du finner mer informasjon om vaksiner og hvilke vaksiner du har tatt på helsenorge.no. Har du likevel behov for å komme i kontakt med oss bruk kontaktskjema (krever elektronisk ID).

Ansatte i helsetjenesten kan kontakte FHIs vaksinerådgivning for helsepersonell.


Gratis pneumokokkvaksine mot lungebetennelse frem til 30. juni

Bærum kommune tilbyr pneumokokkvaksine til personer over 65 år. Du betaler kun for konsultasjon, selve vaksinen er gratis.

Folkehelsekontoret har mottatt Pneumovax fra Folkehelseinstituttet (FHI). Disse tilbys personer over 65, og til yngre personer som har sykdommer eller tar medisiner som gir immunsvikt. Årsaken til dette er at FHI har mange vaksiner på lager med kort holdbarhetsdato. Vaksinen er gratis, men konsultasjon koster kr. 120.

Tilbyr vaksine på Folkehelsekontoret

Kommunen har vaksinedoser på lager, og tilbyr vaksinering på Folkehelsekontoret i Rådmann Halmrasts vei 2, 1337 Sandvika. Det blir drop-in vaksinering 9. og 16. juni fra kl. 9-12.

Du kan også bestille time på telefon 67 50 32 00. Timeavtalen må være innen 30. juni.

Les mer om pneumokokkvaksine på FHI